IHMISLÄHEISEEN HUOMISEEN - PIRKKALAN KESKUSTA

Pirkkalan Keskustalle ihminen on tärkeä ja arvokas.  Oikeudenmukaista kohtelua ei tarvitse ansaita.  Toimimme Sinun, emme järjestelmän, parhaaksi.   Korostamme kaikissa toiminnassamme ihmislähtöisyyttä.

Pirkkalan Keskusta -   Sinun asiallasi.  Keskusta on: Yhteisvastuullisuutta, sosiaalista ja alueellista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja itsensä kehittämistä.  Nämä eivät ole meille tavoitteita, vaan toimintamme lähtökohtia.

Keskustan arki on vastuullisia valintoja ja kokemusten hyötykäyttöä.  Keskustalaiset ovat tottuneet pitämään huolta ja elämään arjessa.  Kunnan päätöksenteko vaikuttaa suoraan sinun kotiisi, perheeseesi, asuinympäristöösi ja hyvinvointiisi.

Hyvinvointi lähtee viihtyisästä asuinympäristöstä.  Maankäytössä ja kaavoituksessa tulee huomioida ja korostaa omia vahvuuksiamme.  Yhdyskuntarakentamisen tulee perustua kestävän kehityksen periaatteelle.  Siinä tulee huomioida kuntalaisten tasavertaisuus ja palveluiden saatavuus.  Toimiva ympäristö mahdollistaa kuntalaisten hyvinvoinnin.

Kunta kuuluu kaikille. Suunnitteluun liittyvissä ratkaisuissa on otettava huomioon lasten, nuorten ja aikuisten näkökulmat ja tarpeet, ympäristöä unohtamatta.  Panostetaan toimivaan joukkoliikenteeseen ja virikkeitä antaviin leikkipuistoihin, myös haja-asutusalueelle. Tehkäämme yhdessä kotikunnastamme viihtyisä ja turvallinen.

Välittäminen luo elämänlaatua.  Vanhusten hoitoa tulee kehittää vanhusten tarpeista käsin.  Riittävä kotiapu ja esimerkiksi palvelusetelijärjestelmä luovat mahdollisuuden monipuolisille palveluille.  Kunnan tulee taata omaishoidolle ja omaishoitajille riittävät taloudelliset resurssit.  Intervalli - ja kuntoutuspaikkoja tulee olla riittävästi hoidettavien ja omaishoitajien tarpeisiin.  Koti on paras paikka myös ikääntyville. Yksinäisyys ja eristäytyminen ovat yhteiskunnassamme suuria haasteita.  Ne koskettavat meitä kaikkia ikään katsomatta.  Välittäminen ja omatoimisuuteen kannustaminen ovat tärkeitä tavoitteitamme.   

Vaihtoehtoja lastenhoitoon.  Perheille on tarjottava mahdollisuuksia valita lapselleen sopiva hoitomuoto.  Kunnan tehtävä on järjestää riittävät päivähoitopaikat niitä tarvitseville.  Perhepäivähoidon tulee olla perheille aito ja käytettävissä oleva vaihtoehto.  Perhe on aina ensisijaisesti vastuussa lastensa hoidosta ja kasvatuksesta.  

Kunnan hyvät palvelut tekee motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta.  

Maankäytössä ja kaavoituksessa tulee huomioida kestävä kehitys ja olemassa oleva asuinympäristö.  Asumisen ja rakentamisen vapaus on mahdollistettava myös haja-asutusalueella, eikä pidä hankaloittaa turhilla määräyksillä.  Liian tiivis rakentaminen vähentää asumisviihtyvyyttä.

Kunnan ympäristön hoidossa myös maataloudella on merkittävä osuus.  Laajat hoidetut peltoalueet ja siistit lähimetsät luovat viihtyisyyttä kaikille kuntalaisille.  Keskustan mielestä kuntalaisilla tulee olla oikeus puhtaaseen luontoon myös lähialueella.

Keskustalle kotikunta on ennen kaikkea ihmisten lähiyhteisö, jossa asukkailla on mahdollisuus rakentaa hyvää ja turvallista tulevaisuutta ja pitää huolta toisistaan sekä vaikuttaa kotikuntansa asioihin.

Vahva kuntatalous on edellytys laadukkaille kunnan palveluille. Kunnan taloutta vahvistetaan elinvoimaa kehittämällä.  Keskusta edellyttää, että kunta kannustaa olemassa olevia yrityksiä kasvuun ja menestykseen sekä luo kannustavat puitteet uusien yritysten perustamiselle.

LISÄKSI HALUAMME, ETTÄ

-    kunnan tiestö saatetaan nykyistä parempaan kuntoon
-    edistetään yhteistoimintaa kolmannen sektorin kanssa tarjoamalla toimintamahdollisuuksia
-    erilaisten sopimusten yhteydessä maalaisjärjen käyttö on sallittua
-    yksityisiä maa-alueita kunnioitetaan ja pakkolunastuksiin lähdetään vain todellisen tarpeen niin vaatiessa
-    arvokkaat luontokohteet tulee säilyttää
-    kuntalaisten yhteyttä luontoon tulee kehittää

Go to top